ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

до Публічного Договору про надання послуг з поводження

 з побутовими відходами від 16 червня 2021р.

Комунальне підприємство «НК Екосервіс» (код ЄДПОУ 37117330), розташоване за адресою: 74900, Херсонська область, місто Нова Каховка, вул. Дружби, буд. 43,  визначено виконавцем послуги з поводження з побутовими відходами на підставі Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської  ради від 27.04.2021 р. №228, пропонує до укладення Публічний Договір від 16 червня 2021 р. про надання послуг з поводження з побутовими відходами Власникам (наймачам, орендарям) квартир в багатоквартирних житлових будинках та власникам (наймачам, орендарям) індивідуальних житловий будинків приватного сектора (Споживачам), розташованими на території міста Нова Каховка, Новокаховської міської територіальної громади. Початок дії договору 01 серпня 2021 року, термін дії 29 квітня 2022 року. Текст договору розміщений на офіційному сайті міста Нова Каховка http://novakahovka.com та на сайті Комунального підприємства «НК Екосервіс»  http://nkekoservis.ks.ua/.

Директор КП «НК Екосервіс»                                         В.М.Нікулін

                                                                                                          Погоджено:

                                                                                                          Директор КП «НК Екосервіс»

                                                                                                          ______________В.М.Нікулін

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг про надання послуг з поводження з побутовими відходами

м.Нова Каховка                                                                                                   16 червня  2021р.

Комунальне підприємство «НК Екосервіс», в особі директора Нікуліна Василя Миколайовича, який діє на підставі Статуту, надалі «Виконавець», з однієї сторони, та Власник (наймач, орендар) квартири в багатоквартирному житловому будинку або власник (наймач, орендар) індивідуального житлового будинку приватного сектора, надалі – «Споживач», з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

 1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов`язується згідно з графіком (Додаток 1) надавати послуги з поводження з побутовими відходами (далі – Послуги), а Споживач зобов’язується своєчасно оплачувати Послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим Договором на підставі рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 27.04.2021 р. №228 (Додаток 2), договору №31-05/2021 від 30.04.2021 року, укладеним між Виконавчим комітетом Новокаховської міської ради та КП «НК Екосервіс» та  відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми  санітарного очищення населеного пункту, яка затверджена рішенням виконавчого Новокаховської міської ради від 18.12.2018 року №476 (Додаток 3).

 • Перелік послуг

2.1. Виконавець надає Споживачеві послуги з твердими, великогабаритними, ремонтними і рідкими відходами.

2.2. Послуги з вивезення твердих відходів надаються за контейнерною схемою.

2.3. Для вивезення твердих побутових відходів за контейнерною схемою використовуються технічно справні контейнери місткістю 0,75 м3 и, що належать Виконавцю або Споживачу, в тому числі для роздільного збирання, зокрема таких побутових відходів по технологічній схемі 2 роздільного збирання твердих побутових відходів:

— один контейнер жовтого кольору з написом «Полімери» — для збирання полімерних відходів;

 — один контейнер блакитного кольору з написом «Вторинна сировина» — для збирання інших відходів, як вторинної сировини;

 — контейнери сірого кольору з написом «Змішані відходи» — для збирання змішаних відходів місткістю.

2.4. Виконавець вивозить тверді побутові відходи з 07.00 до 16.00 згідно з графіком.

2.5. Для вивезення великогабаритних ремонтних відходів використовуються контейнери місткістю 7 м3, що розташовані на спеціальних майданчиках із твердим покриттям, які навантажуються та вивозяться спеціальною технікою (місце розміщення контейнерів визначено в Додатку 1). Контейнери належать Виконавцю.

2.6. Передача небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється Споживачами, відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

2.7. Завантаження відходів здійснюється Виконавцем послуг.

2.8. Виконавець вивозить рідкі відходи за заявкою споживача, великогабаритні і ремонтні відходи по мірі їх накопичення.

2.8. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

 • Вимоги до якості послуг

3.1. Критерієм якості послуг з вивезення побутових відходів є дотримання графіка вивезення побутових відходів, «Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами» №1070 від 10.12.2008 року, «Правил благоустрою території міста Нова Каховка», затверджених рішенням Новокаховської міської ради №471 від 09.12.2011 року інших вимог законодавства щодо надання послуг з вивезення побутових відходів.

 • Права та обов’язки Споживача

4.1. Споживач має право на:

4.1.1. Одержання своєчасно ста належної якості послуги згідно із законодавством і умовами договору;

4.1.2. одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про ціни/тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми надання послуг, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

4.1.3. відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4.1.4. усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у п’ятиденний строк з моменту звернення споживача;

4.1.5. зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

4.1.6. несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови документального підтвердження такої відсутності, а саме: довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження  військової служби  чи відбування покарання; документи, що підтверджують перетин кордону; квітки або їх копії, довідки видані ОСББ з місця перебування. У разі надання документів на іноземній мові вони повинні мати офіційний переклад – апостиль.

4.1.7. перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

4.1.8. складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням правил надання послуг;

4.1.9. отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі.

4.2. Споживач зобов’язується:

 4.2.1.укладати договори про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;

 4.2.2. своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

4.2.3. оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з поводження з побутовими відходами;

4.2.4. дотримуватись правил пожежної безпеки та санітарних норм;

4.2.5. письмово інформувати виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

4.2.6. забезпечити роздільне збирання побутових відходів;

4.2.7. надавати пропозиції Виконавцю щодо місця розташування контейнерних майданчиків, створювати умови для вільного доступу до таких майданчиків, вигрібних ям;

4.2.8. обладнати вигрібні ями згідно з вимогами санітарних норм і правил, не допускати скидання до них інших відходів.

 • Права та обов’язки Виконавця

5.1. Виконавець має право:

5.1.1. вимагати від Споживача забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, контейнерних майданчиків;

5.1.2. вимагати від Споживача забезпечувати роздільне збирання побутових відходів;

5.1.3. припинити/зупинити надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідають умовам договору;

5.1.4. вимагати від Споживача проведення протягом п’яти робочих днів робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених виконавцем;

5.1.5. звертатися до суду в разі порушення Споживачем умов договору;

5.1.6. отримувати інформацію від індивідуального Споживача про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі споживача.

5.2. Виконавець зобов’язується:

5.2.1. забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством про житлово-комунальні послуги та про відходи, санітарних норм і правил, правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затвердженим Кабінетом Міністрів України та умовами цього договору;

5.2.2.  готувати та укладати із споживачем договори про надання послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов їх виконання згідно з типовим договором;

5.2.3. без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

5.4.2. розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги Споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

5.4.3.  вживати заходів до усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;

5.4.4. своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

5.4.5. своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

5.4.6. інформувати споживача про намір зміни тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами відповідно до Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/штрафів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад;

5.4.7. перевозити побутові відходи тільки в спеціально відведені місця відповідно до правил благоустрою території міста Нова Каховка, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту;

5.4.8.  забезпечувати утримання у належному санітарно-технічному стані контейнерів, які перебувають у його власності;

5.4.9. ліквідувати звалище твердих відходів у разі його утворення на контейнерному майданчику через недотримання графіка перевезення, проводити прибирання в разі розсипання побутових відходів під час завантаження у спеціально обладнаний для цього транспортний засіб.

 • Ціна та порядок оплати послуг

6.1. Згідно з рішенням Новокаховської міської ради від 26.03.2019 року №87 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів комунальному підприємству «НК Екосервіс» по м.Нова Каховка» тариф на вивезення 1 куб.метра відходів становить:

1) твердих 154,33 гривень за 1 м3 ;

2) рідких 87,78 гривень за 1 м3 .

6.2. Розрахунок обсягу і вартості послуг здійснюється згідно з наведеним нижче розрахунком:

Кількість зареєстрованих осіб Тариф Кількість пільговиків До сплати
       

 6.3. Розрахунковим періодом є календарний місяць. Платежі вносяться не пізніше ніж до 15 числа періоду, що настає за розрахунковим.

6.4. Послуги оплачують у готівковій або безготівковій формі.

6.5. Плата вноситься на розрахунковий рахунок р/р UA253516290000000026006210625 в ПАТ «Мегабанк» м.Харьків, МФО 351629, ЄДРПОУ 37171330.

6.6. У разі зміни вартості послуги її виконавець повідомляє не пізніше ніж за 30 днів про це споживачеві із зазначенням причин і відповідних обґрунтувань.

6.7. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, підтверджується відповідними документами згідно законодавства України.

7.Відповідальність сторін за порушення договору

7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення договору відповідно до статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

7.2. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає виконавця послуг (його представника) для перевірки кількості та/або якості наданих послуг. Акт-претензія складається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 “Про затвердження Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг”.

8. Умови внесення змін до договору

8.1.. Внесення змін до цього договору здійснюється шляхом укладення сторонами додаткової угоди, якщо інше не передбачено договором. Якщо протягом 30 днів після отримання додаткової угоди про внесення змін до договору виконавець/споживач, який одержав таку угоду від споживача/виконавця, не повідомив про свою відмову від внесення змін до договору та не надав своїх заперечень або протоколу розбіжностей до нього і при цьому виконавець не припинив надання послуги споживачу (споживач вчинив дії, які засвідчують його волю до продовження отримання послуги від цього виконавця (у тому числі здійснив оплату наданих послуг), зміни до договору вважаються внесеними у редакції, запропонованій споживачем/виконавцем, якщо інше не передбачено договором.

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або часткове невиконання зобов’язань за цим договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються обставини, які виникли в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, що включають пожежі, землетруси, повені, зсуви, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, страйк, блокаду, пошкодження мереж сторонніми юридичними чи фізичними особами тощо. Доказом настання форс-мажорних обставин є відповідний документ компетентного органу.

10. Строк дії, умови продовження та припинення дії цього договору

10.1. Договір укладається терміном до 29.04.2022 року (Відповідно до договору №31-05/2021 від 30.04.2021 року, укладеним між Виконавчим комітетом Новокаховської міської ради та КП «НК Екосервіс»)

10.2. Договір вважається таким, що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд.

10.3. Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його укладено, якщо одна із сторін повідомила про відмову від договору відповідно до пункту 10.2 цього договору;

смерті фізичної особи — споживача;

прийняття рішення про ліквідацію юридичної особи — споживача (виконавця) або визнання його банкрутом.

Дія договору припиняється шляхом розірвання за:

взаємною згодою сторін;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі порушення істотних умов договору другою стороною.

У разі розірвання договору зобов’язання припиняються з моменту досягнення домовленості про розірвання договору.

11. Прикінцеві положення

11.1. Споживач надає право Виконавцю, відповідно до закону України «Про захист персональних даних», безстроково здійснювати обробку персональних даних Споживача у зв’язку з укладанням та виконанням цього Договору.

11.2. Умови цього Договору однакові для всіх Споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

11.3. Даний договір розроблено відповідно до типового договору, затвердженого Постановою КМУ від 10.12.2008р. №1070.

11.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

11.5. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Споживачів шляхом публікації ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ в  газеті «Нова Каховка».

11.6. Текст Договору постійно доступний Споживачам в мережі Інтернет на офіційному сайті Новокаховської міської ради http://novakahovka.com.ua/ та сайті Комунального підприємства «НК Екосервіс» http://nkekoservis.ks.ua/

Місцезнаходження та реквізити Виконавця:

КП «НК Екосервіс»

74900, Херсонська обл.,м.Нова Каховка, вул.Дружби, 43

р/р UA253516290000000026006210625

в ПАТ «Мегабанк» м.Харьків,

 МФО 351629, ЄДРПОУ 37171330.

тел. (05549) 4-55-80, (05549)4-54-95

Директор КП «НК Екосервіс»  В.М.Нікулін

Додаток № 1

ГРАФІК

вивезення побутових відходів в м.Нова Каховка

№ з/п Місце розміщення сміттєвого майданчику (в районі будинку) Час вивезення побутових відходів Кількість контейнерів* Наявність великогаба- ритного контейнеру Наявність спеціального контейнеру для збору пластику Інше
       
1 пр.Дніпровський, 10 Понеділок, середа, пʼятниця            з 7-00 до 7-05 2  
2 пр.Дніпровський, 3 Понеділок, середа, пʼятниця              з 7-10 до 7-15 3 + +  
3 вул.Історична, 1 Понеділок, середа, пʼятниця            з 7-25 до 7-35 4 +  
4 вул.Історична, 7 Понеділок, середа, пʼятниця              з 7-40 до 7-45 2  
5 пр.Дніпровський, 9 Понеділок, середа, пʼятниця              з 7-50 до 7-55 2 +  
6 пр.Дніпровський, 13 Понеділок, середа, пʼятниця              з 8-00 до 8-05 2 +  
7 вул.Історична, 13 Понеділок, середа, пʼятниця              з 8-10 до 8-25 4 +  
8 пр.Дніпровський, 19 Понеділок, середа, пʼятниця              з 8-30 до 8-35 2 +  
9 Вул.Історична, 24 Понеділок, середа, пʼятниця              з 8-40 до 8-45 2 +  
10 пр.Дніпровський,25 Понеділок, середа, пʼятниця              з 9-15 до 9-20 3 +  
11 вул.Історична,23  Понеділок, середа, пʼятниця            з 9-25 до 9-30 2 +  
12 пр.Дніпровський, 37 Понеділок, середа, пʼятниця              з 9-35 до 9-40 3 +  
13 вул.Історична, 31 Понеділок, середа, пʼятниця              з 9-45 до 9-50 3 +  
14 пр.Дніпровський, 41 Понеділок, середа, пʼятниця              з 9-55 до 10-05 4 +  
15 пр.Дніпровський, 51 Понеділок, середа, пʼятниця              з 10-10 до             10-15 3 +  
16 пр.Дніпровський, 59 Понеділок, середа, пʼятниця              з 10-20 до             10-25 2  
17 вул.Героїв України, 52 Понеділок, середа, пʼятниця              з 10-30 до             10-35 3 +  
18 пр. Дніпровський, 67 Понеділок, середа, пʼятниця              з 10-40 до             10-45 2 + +  
19 пр.Дніпровський, 75 Понеділок, середа, пʼятниця              з 10-50 до             10-55 1 + +  
20 вул.Героїв України, 58  Понеділок, середа, пʼятниця            з 12-00 до             12-05 2 +  
21 вул.Героїв України, 68 Понеділок, середа, пʼятниця              з 12-10 до             12-15 3 +  
22 пр.Дніпровський, 81 Понеділок, середа, пʼятниця              з 12-20 до             12-25 3 +  
23 вул.Запорожців, 130 Понеділок, середа, пʼятниця              з 13-00 до             13-05 3 +  
24 пр.Дніпровський, 275-а Понеділок, середа, пʼятниця              з 13-10 до             13-15 3  
25 вул.Таврійська, 9  Понеділок, середа, пʼятниця            з 13-20 до             13-25 3  
26 вул.Таврійська, 5 Понеділок, середа, пʼятниця            з 13-30 до             13-35 3  
27 пр.Дніпровський, 265 Понеділок, середа, пʼятниця            з 13-40 до             13-45 3  
28 пр.Дніпровський, 170 Понеділок, середа, пʼятниця            з 13-50 до             13-55 2 +  
29 вул.Миру, 1 Понеділок, середа, пʼятниця            з 13-50 до             13-55 2  
30 Біля території санаторію-профілакторію «Таврія» Понеділок, середа, пʼятниця            з 14-10 до             14-20 2  
31 пр.Дніпровський, 291 Понеділок, середа, пʼятниця            з 14-25 до             14-30 3  
32 вул.Таврійська, 8 Понеділок, середа, пʼятниця            з 14-35 до             14-40 4  
33 вул. Корсунська, 13 Понеділок, середа, пʼятниця            з 15-00 до             15-10 3  
34 вул.Джерельна, 112 Понеділок, середа, пʼятниця            з 15-15 до             15-25 3  
35 вул.Фабрична, 6 Понеділок, середа, пʼятниця            2  
36 Район Автовокзалу Щоденно  з 7-00 до             7-10 6  
37 Район ринку Щоденно  з 7-15 до             7-25 5 +  
38 вул.Французька, 1-а Щоденно  з 7-40 до             7-50 5 + +  
39 вул.Французька, 3 Щоденно  з 7-55 до             8-00 11 + +  
40 вул.Миколи Букіна, 8 Щоденно  з 8-15 до             8-25 2 + +  
41 вул.Миколи Букіна, 12 Щоденно  з 8-30 до             8-35 4 + +  
42 Територія колишнього «Парку комунальників» Щоденно  з 8-40 до             8-45 3  
43 вул.Миколи Букіна,32 Щоденно  з 9-05 до             9-10 4 + +  
44 вул.Миколи Букіна, 42 Щоденно  з 9-15 до             9-20 4 + +  
45 вул.Ентузіастів, 9 Щоденно  з 9-25 до             9-30 3 +  
46 вул.Першотравнева, 10 Щоденно  з 9-35 до             9-45 6 + +  
47 вул.Миколи Букіна, 54-а Щоденно  з 9-50 до             10-10 7 + +  
48 вул.Дружби, 17-а Щоденно  з 10-40 до             10-55 5 + +  
49 вул. Миколи Букіна, 60 Щоденно  з 12-00 до             12-15 5 +  
50 вул.Новоселівська, 12 Щоденно  з 12-20 до             13-00 6 + +  
51 вул.Соборна, 17 Щоденно  з 13-20 до             13-30 5 + +  
52 вул.Миколи Букіна, 74 Щоденно  з 13-35 до             13-45 5 + +  
53 вул.Маяковського, 15 Щоденно  з 13-50 до             14-00 3 + +  
54 вул.Рибальська, 1 Щоденно  з 13-50 до             14-00 3 + +  
55 пр.Дніпровський, 99 Щоденно  з 14-20 до             14-25 3 + +  
56 пр.Дніпровський, 127 Щоденно  з 14-30 до             14-35 1  
57 пр.Дніпровський, 157 Щоденно  з 14-50 до             15-00 4 +  
58 вул.Героїв України, 187 Щоденно  з 15-05 до             15-10 2  
59 вул.М.Букіна, 130 Щоденно  з 15-15 до             15-20 1  
60 пр.Перемоги, 3-а Щоденно  з 7-00 до             7-10 5 +  
61 вул.Затишна, 44 Щоденно  з 7-15 до             7-25 6 + +  
62 вул.Горького, 9 Щоденно  з 7-30 до             7-40 5 +  
63 пр.Перемоги, 8 Щоденно  з 7-45 до             8-00 8 + +  
64 вул.Довженка, 17 Щоденно  з 8-30 до             8-40 4 +  
65 вул.Горького, 30 Щоденно  з 8-45 до             8-55 5 + +  
66 пр.Перемоги, 34 Щоденно  з 9-00 до             9-15 6 + +  
67 вул.Соборна, 31 Щоденно  з 9-20 до             9-35 5 + +  
68 вул.Соборна, 51 Щоденно  з 10-05 до             10-20 5 +  
69 вул.Ріхарда Зорге, 4 Щоденно  з 10-25 до             10-35 4 + +  
70 вул.Свєтлова, 9 Щоденно  з 10-40 до             10-50 5 +  
71 пр.Перемоги, 19 Щоденно  з 12-00 до             12-10 6 + +  
72 пр.Перемоги, 17 Щоденно  з 12-20 до             12-40 7 + +  
73 вул.Свєтлова, 2 Щоденно  з 12-45 до             12-55 4 +  
74 вул.Горького, 36 Щоденно  з 13-00 до             13-20 5 + +  
75 вул.Соборна, 25 Щоденно  з 13-25 до             13-35 3 +  
76 вул.Довженка, 13 Щоденно  з 13-40 до             13-55 6 + +  
77 вул.Довженка, 29 Щоденно  з 14-00 до             14-10 4 + +  
78 Вул.Соборна, 22        

*Кількість контейнерів на кожному майданчику зазначена станом на 16.06.2021 року та може змінюватися.

                                                                                              Додаток 2

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» 27.04.2021 20 ____  р.  № 228

м.Нова Каховка

Про затвердження протоколу засідання

конкурсної комісії з визначення виконавця

послуг із вивезення побутових

відходів на території міста Нова Каховка

Відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», пунктів 30 та 31 Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1173 , рішення виконавчого комітету від 23 березня 2021 року № 165 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг із вивезення  побутових відходів на території міста»,  керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Затвердити протокол засідання конкурсної комісії з визначення виконавця послуг із вивезення побутових відходів на території міста Нова Каховка (додається до оригіналу).
 2. Визначити виконавцем послуг із вивезення побутових відходів на території міста Нова Каховка комунальне підприємство «НК Екосервіс».
 3. Міському голові Коваленку В.І. укласти договір на надання послуг із вивезення побутових відходів на території міста Нова Каховка з комунальним підприємством «НК Екосервіс» строком на 12 місяців.
 4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 26 квітня 2016 року №158 «Про затвердження протоколу засідання конкурсної комісії з визначення виконавця послуг із збирання та вивезення побутових відходів на території міста Нова Каховка» .
 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова                                                                 Володимир КОВАЛЕНКО

Додаток 3

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  «____» 18.12.2018  20 ____  р.  № 476                                                              ___

м.Нова Каховка

Про затвердження Схеми

санітарного очищення м. Нова Каховка

            Відповідно до пункту «б» статті 21 Закону України «Про відходи», підпункту 4 пункту 2 статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись  підпунктом 15 пункту «а» статті 30 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 1.  Затвердити Схему санітарного очищення м. Нова Каховка, додається до оригіналу.
 2.  Дане рішення опублікувати в тижневику «Говорить Нова Каховка» та забезпечити розміщення на офіційному сайті міста Нова Каховка.
 3.  Дане рішення набуває чинності з моменту його прийняття.
 4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського  голови  Чурсинова Л.Г.

Міський голова                                                                                             В.І.Коваленко

Додаток 4

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  «____» 26.03.2019   20 ____  р.  №  87                                                              ___

м.Нова Каховка

Про встановлення тарифів на послуги

з вивезення побутових відходів

комунальному підприємству «НК Екосервіс»

по м. Нова Каховка

У зв’язку зі змінами собівартості послуг з вивезення побутових відходів, з метою приведення тарифів у відповідність до економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, відповідно до договору від 29.04.2016 №6/04/16,  укладеного з комунальним підприємством «НК Екосервіс», керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

            1. Встановити Комунальному підприємству «НК Екосервіс» тарифи на послуги з вивезення побутових відходів по м. Нова Каховка:

Вид послуги Розмір тарифу грн. за 1 м3 (в тому числі ПДВ)
для населення для бюджетних установ для інших споживачів
Вивезення твердих побутових відходів 154,33 154,33 154,33
Вивезення рідких побутових відходів 87,78 87,78 87,78

            2. Затвердити Комунальному підприємству «НК Екосервіс» структуру тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів та вивезення рідких побутових відходів по м. Нова Каховка (додаються).

            3. Дане рішення набуває чинності з 01 травня 2019 року.

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 21.08.2017 №309 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення побутових відходів комунальному підприємству «НК Екосервіс».

            5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г.

Міський голова                                                                                       В.І.Коваленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

26.03.201987

Структура

тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів на 2019 рік

м. Нова Каховка.

                                                                                                                                                      (грн.)

№ з/п Статті витрат Планові витрати
всього на 1 м3
1 2 3 4
1 Прямі матеріальні витрати всього: — паливно-мастильні матеріали; — витрати на шини, акумуляторні батареї; — на запасні частини; — оливу; — витрати на  контейнери; — фарбування контейнерів — інші витрати 4187147.82 2599019.01 60706.19 217258.06 110167.90 742400.00 95718.00 361878.66 47.88 29.72 0.70 2.48 1.26 8.49 1.09 4.14
2 Прямі витрати на оплату праці всього, у тому числі: — основна зарплата виробничого персоналу; — додаткова зарплата; — інші гарантійні, заохочувальні та компенсаційні виплати; — зарплата обслуговуючого персоналу. 2684202.90 1171752.00 140993.76 393823.73 977633.41 30.69 13.40 1.61 4.50 11.18
3 Інші прямі витрати: — внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  виробничого персоналу — амортизація 1092568.88   590524.64 502044.24 12.50   6.75 5.75
4 Загальновиробничі витрати 1978580.81 22.62
5 Адміністративні витрати 1304936.99 14.92
  Всього собівартість 1м3 в грн. 128.61
  Обсяг виробництва, м3, всього: в т.ч.: — населення — бюджетні установи — інші установи. Тариф для категорії споживачів з ПДВ в грн.: — населення — бюджетні установи та організації — інші споживачі. З 1 людини на місяць: — багатоквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою; — одно-, двоквартирні будинки з присадибною ділянкою: — з наявністю усіх видів благоустрою; — за відсутності газового опалення (використання твердого палива). 87451.99   59013.71 5605.60 22832.68     — — —           — —   — — —   154.33 154.33 154.33                 19.87          21.54   22.06

Керуючий справами виконавчого комітету                                                               В.С. Акуленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

26.03.201987

Структура

 тарифу на послуги з вивезення рідких побутових відходів на 2019 рік

м. Нова Каховка.

                                                                                                                                                   (грн.)

№ з/п Статті витрат Планові витрати
всього на 1 м3
1 2 3 4
1 Прямі матеріальні витрати всього: — паливно-мастильні матеріали; — витрати на шини, акумуляторні батареї; — на запасні частини; — оливу; — витрати на куповані комплектувальні вироби 8547.44 7224.10 867.33 — 456.01 — 13.86 11.71 1.41 — 0.74 —
2 Прямі витрати на оплату праці всього, у тому числі: — основна зарплата виробничого персоналу; — додаткова зарплата; — інші гарантійні, заохочувальні та компенсаційні виплати; — зарплата обслуговуючого персоналу. 14642.15 8812.80 2203.20 3304.80 321.35 23.74 14.29 3.57 5.36 0.52
3 Інші прямі витрати: — внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  виробничого персоналу — амортизація 3221.27   3221.27 — 5.22   5.22 —
4 Загальновиробничі витрати 11272.81 18.28
5 Адміністративні витрати 7434.78 12.05
  Всього собівартість 1м3 в грн. 73.15
    Обсяг виробництва, м³ Тариф для категорії споживачів за 1 м³ з ПДВ: Населення Бюджетні установи та організації Інші споживачі     616.80   — — —   —   87.78 87.78 87.78

Керуючий справами

виконавчого комітету                                                                             В.С. Акуленко